ข่าวผู้บริหาร'รองอธิบดี สถ.' ร่วมประชุมแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทย สู่องค์กรแห่งการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน
 


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอัษฎางษ์ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จำนวนผู้เข้าชม 36