ข่าวผู้บริหารนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์
 


วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4601 นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ การประชุมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ในประเด็นนิยามศัพท์ ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี หลักการและกระบวนการการจัดเก็บภาษีป้าย และบัญชีอัตราภาษีป้าย https://www.facebook.com/thongthinthai/posts/4718967318125589

จำนวนผู้เข้าชม 75