ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ร่วมยินดีกับ 276 อปท. คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564
 


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3021 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และรางวัลชมเชย ประเภทดีเลิศ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 276 รางวัล แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการศึกษา 2) ด้านสาธารณสุข 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 6) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 8) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดผลการคัดเลือกได้ที่ http://www.dla.go.th/upload/ebook/ebook/2021/9/18186_1.pdf https://www.facebook.com/thongthinthai/posts/4718561931499461

จำนวนผู้เข้าชม 107