ข่าวผู้บริหารสถ. วางระบบท้องถิ่นทั่วประเทศจัดการขยะติดเชื้อในช่วงโควิด-19 ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กปต. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า แนวทางการจัดการขยะติดเชื้อชุมชนของ อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบไปด้วย 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง : การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าและคัดแยกขยะติดเชื้อชุมชนใส่ถุงต่างหากโดยทิ้งในถังขยะสีแดงหรือจุดรวบรวมเฉพาะ, กลางทาง : ให้ อปท. จัดวางถังขยะติดเชื้อหรือจุดรวบรวมเฉพาะในหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งจัดชุดป้องกันให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขน ขยะติดเชื้อชุมชน และจัดจ้างบริษัท/หน่วยงานของรัฐเก็บ ขน ไปกำจัด ไปจนถึง ปลายทาง : กำจัดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ 2548 ?ขอเรียนย้ำว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาปริมาณขยะติดเชื้อที่ล้นเกินกว่าโรงกำจัดขยะติดเชื้อชุมชนจะรับได้ โดยขณะนี้ ครม. ได้มีมติให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับปรุง กฎกระทรวง ประกาศต่างๆ เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตไฟฟ้าสามารถขออนุญาตใช้ขยะติดเชื้อเป็นเชื้อเพลิงได้ โรงงานกำจัดของเสียเฉพาะที่กำจัดโดยกระบวนการเผา โรงงานที่ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้เชื้อเพลิง RDF และโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ มาสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวแล้ว ซึ่งเมื่อทุกหน่วยงานได้ดำเนินการดังกล่าวก็จะช่วยให้หน่วยปฏิบัติ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้เก็บ ขน และส่งขยะติดเชื้อไปกำจัดในโรงงานดังกล่าวจะทำให้กำจัดขยะติดเชื้อได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำชับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกำจัดขยะติดเชื้อตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วยแล้ว? รองอธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 59/2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 https://www.facebook.com/thongthinthai/posts/4718210418201279

จำนวนผู้เข้าชม 76