ข่าวผู้บริหารกมธ. การแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ธนาคารโลกประจำประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชุมหารือด้านการบริหารจัดการน้ำ
 


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สถ. -นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารระดับสูง สถ. ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำ นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะธนาคารโลกประจำประเทศไทย นำโดย นายขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ร่วมหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุน บูรณะและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ตลอดจนร่วมกันบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ที่ผ่านมา สถ. ได้ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท. จัดให้มีระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้พอเพียง, 2. จัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร การปรับปรุงระบบประปา, 3. จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ อปท. สำหรับการก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบประปา การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ, 4. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และ 5. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ช่วยให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำเกษตรอยู่ตลอดทั้งปี และแก้ไขปัญหาหาความยากจนได้ตรงจุด สามารถส่งเสริมการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ อาทิ บ่อบาดาลน้ำตื้น, นวัตกรรมซอยซีเมนต์ชนิดต่างๆ, ชุดสูบน้ำโซล่าเซลล์แบบประหยัด, ชุดหอถังพักน้ำแบบประหยัด, ชุดการกระจายน้ำเข้าสู่แปลงแบบประหยัดน้ำ, ฝายต้นน้ำแกนซอยซีเมนต์, ฝายในลำห้วยแกนซอยซีเมนต์, ฝายในลำน้ำแกนซอยซีเมนต์, ร่องเติมน้ำใต้ดินหรือการพรวนดินระดับลึกเพื่อสร้างแก้มลิงใต้ดิน และนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย นายขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ ตัวแทนของคณะธนาคารโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ทางธนาคารโลกมีความยินดีที่ได้หารือเพื่อทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ สถ. และ อปท. ตลอดจนแนวนโยบายและประเด็นปัญหาอุปสรรคในเรื่องการจัดการน้ำ โดยทางธนาคารโลกมีประสบการณ์ในการร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในเรื่องนี้ และมีความยินดีที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง สถ. เพื่อความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในอนาคต

จำนวนผู้เข้าชม 128