ข่าวผู้บริหารนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) กลุ่มจังหวัดภาคใต้
 


นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ โดยประกาศเกียรติคุณให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับจังหวัดที่เข้ารอบสุดท้ายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสตูล จังหวัดชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนผู้เข้าชม 240