ข่าวผู้บริหารสถ. หนุนเทศบาล และอบต. ทุกแห่ง ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 


วันนี้ (2 ส.ค. 2564) เวลา 09.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม (ครู ก.) ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ผู้แทนของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล อธิบดี สถ. กล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าว เป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จะได้พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และร่วมกันสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามที่ได้มีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ประกอบกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ตกลงร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรคจะต้องร่วมมือกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทรงมีพระวินิจฉัยให้มีการขยายการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ต่อเนื่องไปจากปี 2563 "ขอให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความสำคัญในการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมมือกับท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบทุกตัว และขอให้อปท. ที่ยังไม่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เร่งดำเนินการออกข้อบัญญัติให้ครบทุกแห่ง พร้อมทั้งขอให้ครู ก. ทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรม ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้ครู ข. เพื่อขยายผล และพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ปลอดจากพื้นที่ต่อไป" อธิบดี สถ. กล่าว

จำนวนผู้เข้าชม 195