ข่าวผู้บริหารสถ. ตรวจติดตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง
 


วันนี้ (11 มิ.ย. 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านระบบออนไลน์ รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นภารกิจด้านบริการทางการศึกษาให้ชุมชน ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะการจัดทำแผนการช่วยเหลือเด็กรายบุคคลตามสภาพปัญหาและความต้องการได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการนิเทศติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง จะสามารถนำเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาจากสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและต่อยอดสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัว ในปัจจุบันสามารถค้นหา ติดตาม และจัดเก็บข้อมูล อันนำไปสู่การจัดทำแผนการช่วยเหลือรายบุคคล ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 761 คน ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันขับเคลื่อน สนับสนุน สร้างกลไกความเข้มแข็งในการค้นหา การติดตาม การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการวางแผนช่วยเหลือให้เชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและสอดคล้องกับศักยภาพความต้องการของเด็กและเยาวชน "ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น คณาจารย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ผมและข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกระดับ มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทำงานนี้ และภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จะช่วยให้พวกเราเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน"

จำนวนผู้เข้าชม 386