ข่าวผู้บริหารนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมกับคณะทำงานของกรมอนามัย ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นทั่วประเทศ หนุนใช้แพลตฟอร์ม TSC+ ในสถานประกอบการทุกแห่ง รับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
 


วันนี้ (10 มิ.ย. 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นาย ช โชคชัย คำแหง ที่ปรึกษา สถ. นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ผู้ตรวจราชการกรม นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น และผู้อำนวยการสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับคณะทำงานของกรมอนามัย ประกอบด้วย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะ เพื่อหารือถึงความร่วมมือเชิงนโยบายและบูรณาการระดับท้องถิ่น คณะทำงานของกรมอนามัยได้ขอความร่วมมือจาก สถ. ดำเนินการในสามส่วน ประกอบด้วย 1. เน้นย้ำและขยายผล ตามข้อสั่งการ ศบค.มท. เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Thai Stop COVID Plus หรือ TSC+ ไปยัง อปท. ทุกแห่ง เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการในแต่ละพื้นที่ใช้เป็นเครื่องมือประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัย 2. สนับสนุนข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยจาก TSC+ ที่กรมอนามัยจัดทำส่งต่อให้ อปท. เพื่อใช้ในการควบคุมกำกับสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ 3. ร่วมออกแบบระบบการตรวจการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

จำนวนผู้เข้าชม 338