ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจผู้เข้าสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-11.30 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายสมชาย เจนวณิชย์วิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจผู้เข้าสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล โพธิพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ โดยในช่วงบ่าย เวลา 14.00-16.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายสมชาย เจนวณิชย์วิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เดินทางมาสังเกตการณ์และให้กำลังใจผู้เข้าสอบฯ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 769