ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีนักวิชาการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมจำนวน 171 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และมีผลการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม 574