ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือ สคบ. วางแนวทางการกระจายอำนาจการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคให้กับ อปท.
 


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3201 สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับ นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สคบ. ถึงการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ให้แก่ อปท. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับ อปท.

จำนวนผู้เข้าชม 713