ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ขับเคลื่อนการลงทุนในเด็กปฐมวัย สร้างความยั่งยืนด้านการศึกษา พร้อมทั้งหารือแนวทางการจัดการศึกษาในห้วงสถานการณ์โควิด-19
 


วันนี้ (18 ม.ค. 2564) ณ ห้องประชุม สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม และนายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น หารือร่วมกับคณะผู้แทนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ประกอบด้วย นางเซเวอรีน เลโอนาร์ดี รองผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นางสาวอาร์ตี้ เซจิ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ ดร.กนต์ธีร์ นุชสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผล ถึงความร่วมมือระหว่าง สถ. กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในปี 2564 โดยเฉพาะการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ?การเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัยด้วยกลไกท้องถิ่น? รวมทั้งหารือถึงแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในห้วงสถานการณ์โควิด-19

จำนวนผู้เข้าชม 918