ข่าวผู้บริหารนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 


เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รุ่นที่ ๑) จัดโดยกลุ่มงานติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องภาณุรังษี บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารงบประมาณ การคลังท้องถิ่น บุคลากรด้านช่าง และผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) จำนวน ๒๐๐ คน

จำนวนผู้เข้าชม 324