ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ร่วมคณะ มท. 1 เปิดงานสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ พร้อมบรรยายพิเศษ "พลังอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน"
 


วันนี้ (24 ตุลาคม 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรม นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายอมร กีรติสุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมคณะของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยและส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน พร้อมบรรยายพิเศษ "พลังอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ย้ำถึงแนวทางในการบริหารราชการของรัฐบาล "รวมไทยสร้างชาติ" ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบใหม่ (New Normal) โดยดึงทุกภาคส่วนและทุกระดับในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการช่วยกำหนดอนาคตของประเทศ (2) ประเมินผลงานภาครัฐ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริง เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของรัฐว่าสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และ (3) ปรับการทำงานเชิงรุก โดยกำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมให้กับกระทรวงต่างๆ เสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโดยมีนายกรัฐมนตรีติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โอกาสนี้ มท.1 ได้เชิญชวน ภาควิชาการ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และทิศทางการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ งานวิจัยที่สามารถนำไปสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.

จำนวนผู้เข้าชม 96