ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


(29 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

จำนวนผู้เข้าชม 122