ข่าวผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 รวมถึงผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณที่มีอายุราชการครบ 25 ปีบริบูรณ์ และมีอายุราชการครบ 20 ปีบริบูรณ์
 


นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ทั้งสิ้นจำนวน 189 ราย ประกอบด้วย ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 90 ราย ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณที่มีอายุราชการครบ 25 ปีบริบูรณ์ จำนวน 58 ราย และผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณที่มีอายุราชการครบ 20 ปีบริบูรณ์ จำนวน 41 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ด้วยความเรียบร้อย และควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ อธิบดี สถ. กล่าวว่า ขอชื่นชมกับท้องถิ่นจังหวัดและผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณในการรับราชการ ครบ 25 ปี และ 20 ปีบริบูรณ์ "ขอเรียนว่า ประกาศเกียรติคุณนี้ พวกเราชาวท้องถิ่น ร่วมกันมอบให้เพื่อเป็นการขอบคุณ แสดงถึงเกียรติประวัติของทุกท่าน ที่ทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจ ให้งานในอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลสำเร็จ สนับสนุนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล สร้างประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชน ผลงานที่ทรงคุณค่า การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนด้วยความสุจริต มีจริยธรรม และคุณธรรมตลอดมาของทุกท่าน จะเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนข้าราชการและน้องๆ ที่เข้ารับราชการในรุ่นหลัง ขอให้ระลึกเสมอ คุณค่าแห่งความดีของทุกท่าน จะคงอยู่ในใจของพวกเราชาวท้องถิ่นตลอดไป"

จำนวนผู้เข้าชม 321