ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 


พิธีมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 178,200,000 บาท โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 54 แห่งที่ได้ผ่านการคัดเลือกทั้งประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป รวมถึงรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบสุดท้าย จำนวน 62 แห่ง และรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินรอบสถาบันการศึกษา จำนวน 103 แห่ง

จำนวนผู้เข้าชม 146