ข่าวผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง
 


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล - นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับดีเด่น สำหรับหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นต่อไป สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด โดยหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมีการบริหารจัดการเป็นเลิศ จะได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับมอบรางวัลในแต่ละประเภท รวม 8 ประเภท ได้แก่ 1. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 2. ประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย 4. ประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ 5. ประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 6. ประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 7. ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และ 8. ประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ถือเป็นรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพของบุคลากร สถ. ทุกคน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง และมาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริต โปร่งใส "สิ่งสำคัญที่สุดคือ การให้ความอิสระในการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือและผู้ช่วยที่สำคัญของผู้บริหารทุกระดับในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลองค์การที่ดี รางวัลนี้ถือเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" อธิบดี สถ. กล่าว

จำนวนผู้เข้าชม 82