ข่าวผู้บริหารรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจติดตามโครงการการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 จังหวัดสตูลและตรัง
 


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดสตูลในการตรวจติดตามโครงการการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการร่วมกับ นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พันจ่าเอก สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ในการนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้ นางวิชญา สุขกระจ่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายปรัชญา นวลเปียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมในการตรวจติดตามโครงการการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสตูล ร่วมกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายในพื้นที่

จำนวนผู้เข้าชม 622