ข่าวผู้บริหารรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดสตูลในการตรวจติดตามโครงการการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดสตูล โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างประตูสู่อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark Gateway) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ณ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วงเงินงบประมาณ 9,990,000 บาท โดยมีพันจ่าเอก สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ จากนั้นเวลา 14.00 น. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เดินทางต่อเพื่อเยี่ยมชมโครงการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ณ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลวง จังหวัดสตูล ซึ่งบ่อน้ำพุร้อนดังกล่าวได้ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ดูแลและบำรุงรักษาคุณภาพน้ำและสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้อยู่ในสภาพที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย จากนั้นเวลา 14.30 น. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เดินทางไปยังสถานที่ทำการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน ณ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลวง จังหวัดสตูล โดยได้เยี่ยมชมร้านกาแฟ "โกปี้บ้านโตน" ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้ทำการปลูกต้นกาแฟ ผสมผสานกับผลไม้พื้นถิ่นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ในการนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกและให้กำลังใจแก่กลุ่มสตรีแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดสตูล และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

จำนวนผู้เข้าชม 627