ข่าวผู้บริหารรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจติดตามโครงการการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนคนเดินอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามโครงการการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการดำเนินงานในการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งนิเทศการบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) โดยหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกรวุฒ บรรยงวรพินิจ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย และนายอรรคเดช ตาปราบ นายกเทศมนตรีตำบลปาย จากนั้น เวลา 11.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนคนเดินอำเภอปาย ณ ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานและข้าราชการในพื้นที่ โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนคนเดินหน้าที่ว่าการอำเภอปาย เพื่อกำจัดมลพิษจากฝุ่นละอองบนท้องถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนคนเดินอำเภอปายให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

จำนวนผู้เข้าชม 704