ข่าวผู้บริหารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
 


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน ประกอบด้วย นักวิชาการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถให้คำแนะนำการตรวจสอบภายในให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

จำนวนผู้เข้าชม 705