ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. กำชับท้องถิ่นจังหวัด ขับเคลื่อน 11 นโยบายสำคัญ ป้องกันโควิด 19 - เตรียมการรับมืออุทกภัยปี 2563
 


วันนี้ (19 มิ.ย. 2563) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดี สถ. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ร่วมประชุมในส่วนกลาง และมีท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมประชุมผ่านระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของ สถ. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ที่ได้ประสานความร่วมมือกับ อปท. ขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งภารกิจของกรมฯ มีผลสำเร็จเป็นอย่างดี และมีประเด็นที่ต้องขอความร่วมมือร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป ทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การดำเนินการที่เกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนให้มีประสิทธิภาพ สำหรับนโยบายสำคัญที่ขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ในส่วนแรกเกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตในการส่งเสริมการกิจการเทศบาลและเมืองพัทยาที่มีการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลไปดำเนินการอื่นตามหน้าที่การให้กู้เงิน การพัก/ขยายระยะเวลาการชำระหนี้การให้ความช่วยเหลือ, มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัด สถ. โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานที่อบรมอย่างเคร่งครัด ในส่วนการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่เสนอโดย สถ. ได้ผ่านการประเมินของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ในส่วนการเสนอโครงการของ อปท. ก็ได้รับรายงานว่า อปท. ทั่วประเทศได้เสนอโครงการทั้งหมด รวมจำนวน 31,593 โครงการ โดยประเภทของโครงการที่มีการเสนอเข้ามามากที่สุด ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน, แหล่งน้ำชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในช่วงท้าย อธิบดี สถ. ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบการบริหารของกรม งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบฟื้นฟูอุทกภัย งบโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจ และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2563 ให้มีประสิทธิภาพ. ครั้งที่ 32/2563 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 744