ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่าน Facebook Live เพจ (การศึกษาท้องถิ่นไทย)
 


เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่าน Facebook Live เพจ (การศึกษาท้องถิ่นไทย) โดยมี นายอนุชิต สังฆสุวรรณ นายปิติภณ โพธิ์ใต้ นางสาวชุติพร เสชัง นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ สถ. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น และผู้บริหาร สถ. เข้าร่วมการประชุมในส่วนกลาง และมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ดูแลเด็กทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๒๕,๐๐๐ คน ร่วมประชุมจากพื้นที่ต่างๆ และมีการเข้าชมการชี้แจงย้อนหลังกว่า ๓ แสนครั้ง

จำนวนผู้เข้าชม 465