ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ตั้งเป้า ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน
 


วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ ? นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปราย หัวข้อ "การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและกำหนดแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด อธิบดี สถ. ย้ำว่า ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น สร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต, การประเมินประสิทธิภาพ อปท."Local Performance Assessment" (LPA) ภายใต้กรอบ 5 ด้านในด้านที่ 5 กำหนดให้มีการประเมินด้านธรรมาภิบาล โดยตั้งเป้าหมายให้ อปท.ทุกแห่ง ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความโปร่งใส การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ ในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,851 แห่ง มีผลการประเมินประสิทธิภาพในปี 2562 ในด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล มีผลคะแนนที่ 83.73 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (อปท.) (ITA), ร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องการเงิน การคลัง ของ อปท. ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งยังต้องผ่านการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตในระดับต่างๆ ตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ อปท., สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด, การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ, กองตรวจสอบระบบบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในช่วงท้าย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ย้ำถึงความสำคัญของ "หลักธรรมาภิบาล" ที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งยึดเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญในการดำเนินการต่างๆ ประกอบไปด้วย (1) หลักนิติธรรม การดำเนินการจะต้องมีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ (2) หลักคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เสมอภาค (3) หลักความโปร่งใส มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ (4) หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การบริหารงบประมาณทุกขั้นตอน (5) หลักความรับผิดชอบ โดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณที่มีอยู่มิให้เกิดความผิดพลาดและสูญเปล่า (6) หลักความคุ้มค่า ต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประโยชน์สูงสุด "การตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ในปี 2563 ให้ อปท.ร้อยละ 50 หรือจำนวน 3,926 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป ต้องอาศัยหลายกลไกที่จะทำให้สัมฤทธิ์ผล เช่น การยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนองความต้องการของประชาชน การสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ไปจนถึงความรับผิดชอบทางการบริหาร ที่เน้นคุณธรรมและจริยธรรม ขอฝากให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ช่วยกันผลักดันผลการประเมินให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเน้นสร้างการรับรู้ในการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกครั้ง" อธิบดี สถ. กล่าว

จำนวนผู้เข้าชม 983