ข่าวผู้บริหารรองอธิบดี สถ. เป็นประธานการประชุมปรับปรุงคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 


เมื่อวานนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3201 สถ. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมปรับปรุงคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายธนา ยันตรโกวิท คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ผู้อำนวยการสำนัก / กอง ที่เกี่ยวข้อง, ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม นนทบุรี และสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง สำหรับคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของ อปท. ให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับแนวทางในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยระบุถึงแนวทาง วิธีการ และยกตัวอย่างถึงการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองประชาชน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ผลกระทบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่น และหลังจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จะนำร่างคู่มือที่ปรับปรุงดังกล่าวส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม 444