ข่าวผู้บริหารรองอธิบดี สถ. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดในแบบประเมิน LPA ประจำปี 2563
 


วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 สถ. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง)แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 โดยมีท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด, ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี รวมถึงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแบบประเมินฯ ของสำนัก/กอง ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง)แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 4814