ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อสถ. พร้อมด้วยนายทวี เสริมภักดีกุล ร.อสถ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus)
 


เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ องค์การตลาดสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง พร้อมด้วยนายทวี เสริม ภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (เฟสท์) และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมตลาดให้เป็นตลาดมาตรฐานทางการเกษตรของชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย

จำนวนผู้เข้าชม 497