ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ร่วมหารือคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อปท.
 


วันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับ นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ได้ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ Web Conference ไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 406