ข่าวผู้บริหารสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน
 


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องพลอยไพลิน กรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ โดยมุ่งหวังให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สามารถควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด ป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ การฝึกใช้แอพพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการระดมสมอง ในการนี้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมรับเสด็จ และกราบทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ในส่วนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 452