ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ร่วมคณะ นายกรัฐมนตรี-มท.1 ยกเสาเอกบ้านมั่นคง ชุมชนริมคลองเปรมประชากร
 


เมื่อวานนี้ (13 มกราคม 2563) เวลา 14.30 น. ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมคณะของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการประกอบพิธียกเสาเอกก่อสร้างบ้านใหม่ของชุมชนประชาร่วมใจ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะลงเรือตรวจเยี่ยมพื้นที่จากท่าเรือวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร ไปยังชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร เพื่อทำพิธียกเสาเอกสร้างบ้านใหม่ให้แก่ประชาชนที่รื้อย้ายบ้านเดิมออกจากแนวคลองเปรมประชากร พร้อมทั้งมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุในการก่อสร้างบ้านใหม่บนเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา ใบอนุญาตก่อสร้างของชุมชน (210 ครัวเรือน) ให้กับคณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด (รวม 11 คน) ตามนโยบายคืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม พร้อมรับฟังความเป็นมาของโครงการดังกล่าว พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับประชาชนที่ต่อไปนี้ไม่ต้องอยู่แบบผิดกฎหมาย เพราะได้รับการรับรองจากรัฐบาล และรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานราก การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ชาวบ้านมีที่อยู่อย่างถูกกฎหมาย ถือเป็นการสร้างชุมชนที่น่าอยู่ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะด้านอาชีพ โดยรัฐบาลได้สานต่อแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่มีวิสัยทัศน์ให้ "คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579" เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย และการสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองไม่ให้มีการรุกล้ำแนวลำคลองและเปิดทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและตระหนักดีว่าการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มั่นคง จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข มีความมั่นคง ซึ่งการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน จึงจะประสบผลสำเร็จโดยเร็ว และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอให้ประชาชนร่วมเดินหน้าไปด้วยกันแบบพี่ดูแลน้อง ร่วมกันกำหนดความต้องการของประชาชน เพื่อให้ภาครัฐนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม 450