ข่าวผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมืองเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน
 


วันนี้ ( 9 มกราคม 2563 ) เวลา 15.00 น.นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมืองเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน (พ.ศ.2563 ? 2565) โดยมี นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นางจิรพัฒน์ เธียรพาณิช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ นายเจษฎา สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 สถ.

จำนวนผู้เข้าชม 522