ข่าวผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล หารือขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
 


วันนี้ (8 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับ นายภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และคณะ ถึงแนวทางความร่วมมือตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมี นายชำนาญ มีขำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นางสาวอัญชลี เสียงระฆัง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ นายมนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และนายปัญญา จิรจราชีพ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล เข้าร่วมการหารือ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สถ.

จำนวนผู้เข้าชม 449