ข่าวผู้บริหาร



อธิบดี สถ. เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5ส
 


วันนี้ (11 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและการเสวนาถอดบทเรียนโครงการ วัด ประชา รัฐ ก้าวที่มุ่งมั่นสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานอนุกรรมการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5ส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง สำหรับโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5ส ประจำปี 2561 ? 2562 เป็นโครงการโดยความร่วมมือของมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ด้วยแนวทาง 5ส เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการทำชุมชนให้เข้มแข็งและวัดพร้อมเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างยั่งยืน อธิบดี สถ. กล่าวเปิดงานความตอนหนึ่งว่า ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน วัด และศาสนสถานอื่นๆ จับมือร่วมดำเนินงานพัฒนาวัด และศาสนสถานตามหลัก 5ส อย่างก้าวหน้า ผลการดำเนินงานปรากฏว่า มีการจับคู่ระหว่างวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 98 โดยมีการจับคู่แบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งแห่งกับวัดหนึ่งแห่งจำนวน 7,764 คู่ จับคู่แบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งแห่งกับวัด 2 แห่งจำนวน 7,546 แห่ง "การดำเนินงานของโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ที่นำหลัก 5ส มาพัฒนาวัดและศาสนาสถานในพื้นที่เป็นไปอย่างประสบความสำเร็จ เกิดการนำไปขยายผล สามารถสร้างความร่วมมือในชุมชน ลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและชุมชนเป็นการต่อยอดการพัฒนาชุมชน โดยมีวัดและศาสนาสถานเป็นศูนย์กลาง ให้วัดมีความมั่นคง และชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป" หลังจากนั้น ได้มีการมอบรางวัล สัปปายะอวอร์ด ประจำปี 2562 ให้กับวัดและองค์กรที่ได้รับรางวัลต้นแบบระดับประเทศจำนวน 21 วัด และจังหวัดต้นแบบ 1 จังหวัด โดยมี เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีฯ

จำนวนผู้เข้าชม 1009