ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

จำนวนผู้เข้าชม 289