ข่าวผู้บริหารประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนปลัดเทศบาลใน คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
 


ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกำหนดให้มีการประชุมผู้แทนปลัดเทศบาล จาก 76 จังหวัด เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 1 ตำแหน่ง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เป็นประธานในการประชุมผู้แทนปลัดเทศบาลดังกล่าว โดยผลการคัดเลือกสรุปได้ ดังนี้ ผู้แทนปลัดเทศบาลที่มาคัดเลือกทั้งหมด 75 จังหวัด ผู้แทนปลัดเทศบาล ที่ได้รับการเสนอชื่อมี 3 คน ประกอบด้วย 1. นายคนองพล เพ็ชรรื่น ปลัด เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 2. นายนรสิงห์ อรุณบรรเจิดกุล ปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี 3. นายพิพัฒน์ วรสิทธ์ดำรง ปลัดเทศบาลตำบลสารภี จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกปรากฎว่า นายคนองพล เพ็ชรรื่น ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนปลัดเทศบาล ใน ก.ท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับคัดเลือก (26 พฤศจิกายน 2562) เป็นต้นไป

จำนวนผู้เข้าชม 616