ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ "การจัดการขยะในระดับภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชีย"
 


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ "การจัดการขยะในระดับภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชีย" ร่วมกับผู้บริหารจาก สถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) และสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่น,​เจโทร (IDE-JETRO) อธิบดี สถ.​กล่าวในพิธีเปิด ความตอนหนึ่งว่า "การสัมมนาฯในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะใช้เวทีในการเปิดรับข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับภูมิภาคระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของนานาประเทศ ตลอดจนเป็นเวทีที่นำไปสู่การพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้นำไปปรับใช้ และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยต่อไป" สำหรับงานดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยที่ดำเนินการศึกษาร่วมกับนักวิชาการจากประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และเพื่อหารือร่วมกับผู้ปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในระดับภูมิภาคต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม 532