ข่าวผู้บริหารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงการวัดความดันโลหิต ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
 


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงการวัดความดันโลหิต โดยมี นายอนุทินกูล ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมการปกครอง และปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง เมื่อทราบถึงระดับความดันโลหิต ตลอดจนเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริม ซึ่งในช่วงแรกนี้เป็นการนำร่องการเข้าถึงเครื่องวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ปริมณฑล จำนวน 100 เครื่อง ได้แก่ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกันนี้ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรองรับข้อมูลและสถานที่การให้บริการการวัดความดันโลหิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 624