ข่าวผู้บริหารสสส. ร่วมกับ สถ. จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระสร้างสุขภาวะ ๑๓ กลุ่มประชากร ปี ๒ ยกระดับผู้นำระดับชุมชนท้องถิ่น พร้อมประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และมอบรางวัลสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ๒๕๐ คน ต้อง (อาสาทำดี) โปร่งใสเอื้อประโยชน์ส่วนรวมแท้จริง
 


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระสร้างสุขภาวะ ๑๓ กลุ่มประชากร (Community Key Actors Summit: Enhancing Population Health) ระหว่างวันที่ ๓-๕ ต.ค. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ เพื่อขยายแนวคิด แนวทางการดำเนินงาน และวิธีการเชิงเทคนิคของ ๑๓ กลุ่มประชากร ผ่านสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น (Community Key Actors) เข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นและเชื่อมโยงกับขบวนการขับเคลื่อนของทุกระดับ โดยมีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจำนวนกว่า ๙๐๐ ตำบล ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น นักวิชาการชุมชนท้องถิ่น ผู้นำ/แกนนำกลุ่มหรือชมรม คณะกรรมการพัฒนาตำบล (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) สถาบันวิชาการ คณะกรรมการบริหารแผน ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคียุทธศาสตร์ สื่อมวลชน และผู้สนใจ รวมจำนวนกว่า ๔,๐๐๐ คน

จำนวนผู้เข้าชม 580