ข่าวผู้บริหารนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 


เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย โดยมีหน่วยงานร่วมผลักดันโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงาน ?วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก? ประจำปี ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และร่วมจัดงานวันพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะการประกวด Thailand Rabies Awards 2018 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัล

จำนวนผู้เข้าชม 448