ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ มุ่งสร้างพลเมืองท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 


เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยมี นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า ๖๐๐ คน เข้าร่วม ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้าชม 716