ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒
 


เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมมอบรางวัลสถานธนานุบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ มอบเข็มเกียรติคุณ และมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นายประวิทย์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายโรมรัญ ทองอินทร์ หัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายธนกฤต รัตนพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางชบาไพร ชุนถนอม ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสรนนท์ วิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง นายสาโรช คงนคร รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลนครตรัง นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาลนครระยอง และผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า ๒๕๐ คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้าชม 742