ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงาน กระตุ้นคน อปท. Key of Success ของประเทศ ในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้พี่น้องประชาชน
 


เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ รุ่นที่ ๕ โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นอำเภอ กว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม.

จำนวนผู้เข้าชม 627