ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (การขับเคลื่อนอาหารกลางวันคุณภาพ เพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กไทย สืบสาน ต่อยอด การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส ขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ)
 


เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (การขับเคลื่อนอาหารกลางวันคุณภาพ เพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กไทย สืบสาน ต่อยอด การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส ขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ) ในพิธีประกาศนโยบายและลงนามความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส ท้องถิ่นไทยก้าวสู่แหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีสุขภาวะในจังหวัดตาก (เด็กไทยแก้มใสโมเดลจังหวัดตาก) โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก ๕) ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผอ.จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ประธานมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

จำนวนผู้เข้าชม 992