ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน และศูนย์เรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูคนพิการวัดพระศรีอารย์ พร้อมมอบตัวอย่างถังขยะเปียกครัวเรือนให้กับผู้แทนชุมชน
 


เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน และศูนย์เรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูคนพิการวัดพระศรีอารย์ พร้อมมอบตัวอย่างถังขยะเปียกครัวเรือนให้กับผู้แทนชุมชน ในโอกาสนี้ พระครูวิทิต พัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์กล นางปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายแพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน รองผู้อำนวยการศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข นายชาติชาย ไชยพิมล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม นายอนุสรณ์ ดาราพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเลือก นายนิคม หอมทรัพย์ นายกสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ วัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จากนั้น ไปยังโรงเรียนวัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง) เปิดผ้าแพรป้ายโรงเรียนวัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง) พร้อมชมกิจกรรมในโรงเรียน ประกอบด้วย การคัดแยกขยะเปียกในโรงเรียนวัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง) การเพาะเห็นภูฏานในโรงเรือนเพาะเห็ด การทำนาโดยการสนับสนุนของศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดพระศรีอารย์ และการทำการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรภายในโรงเรียนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนผู้เข้าชม 331