ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ.สกลนคร แบ่งบันให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา พร้อมตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่กสิกรรมธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 


เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า งานโคกหนองนา โมเดล แปลงต้นแบบของเครือข่ายที่เริ่มพัฒนาพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมเสวนาเรื่องการพัฒนาพื้นที่กสิกรรมธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้การเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาแก่สมาชิกจิตอาสาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จำนวน ๕๐ คน และประชาชนที่สนใจอีกจำนวน ๑๐๐ คน รวม ๑๕๐ คน โดยมี นายปัญญา มีธรรม ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร นายไกรวรรณ์ อัครกุลและเครือข่ายกลุ่มคนมีใจ จ.สกลนคร นายประทิม โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน นายสมัย โพธิทองดี รองปลัด อบจ.สกลนคร อปท.ในเขตพื้นที่ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร และ อบต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี สมาชิกเครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เข้าร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายคนมีใจกสิกรรมธรรมชาติ ตําบลค้อใต้ อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

จำนวนผู้เข้าชม 507