ข่าวผู้บริหารนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑๗)
 


เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑๗) จัดโดยกลุ่มงานติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องภาณุรังษี บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และเลย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๒๐ คน และให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจทิศทางการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกรอบการวางแผนพัฒนาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ กระทรวง กรม จังหวัด จนถึงท้องถิ่น ได้เน้นย้ำนโยบายและภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและประเมินผล (e-Plan) เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามเร่งรัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 224