ข่าวผู้บริหารนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๘)
 


เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๘) จัดโดยกลุ่มงานติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องภาณุรังษี บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และกระบี่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๓๗ คน และให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง กรม จังหวัด และอำเภอ รวมถึงเน้นย้ำนโยบายและภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นแก่ผู้เข้ารับการอบรมนำไปปฏิบัติต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม 83