ข่าวผู้บริหารดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา หัวข้อ (สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี) ร่วมกับ จ.พระนครศรีอยุธยา, สถจ.พระนครศรีอยุธยา และ อปท. ในพื้นที่
 


เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา หัวข้อ (สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี) ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายสุจินต์ ไชยคุณศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ และมีแพทย์หญิง สุวรรณา ไชยคุณศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการเสวนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ กรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน นางวารินทร์ สุทธิสน ประธานกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร และนายสุรชัย เนื่องขจร ผู้แทนกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผา อำเภอบางไทร เข้าร่วมการเสวนา โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรรมการอำนวยการ กรรมการสมาชิกสมทบ องค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาร่วมวาดภาพส่งเข้าประกวด ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ การประกวดวาดภาพความประทับใจ แม่ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ตลอดถึงการเสริมสร้างให้เด็ก และเยาวชนมีความตระหนักรู้ สำนึกในพระคุณแม่ โดยให้นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสังกัดหน่วยงานอื่นหรือภาคเอกชน เข้าร่วมจัดส่งผลงานการวาดภาพด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 1